تجزیه و تحلیل  یا    زبان:

معنی نام

نام پارامترهای شما به معنی دیگر افراد است.

یا
اسم شما:
بدانید نام