تجزیه و تحلیل  یا    زبان:

تعریف نام خانوادگی

تعریف نام خانوادگی: این نام خانوادگی در زبان های دیگر، املا و انواع تلفظ نام خانوادگی. تعریف نام خانوادگی آنلاین را بیابید.

یا
نام خانوادگی شما:
تعریف نام خانوادگی را بدست آورید