تجزیه و تحلیل  یا    زبان:

معنای نام خانوادگی

نام خانوادگی شما به وسیله پارامترهای دیگر به افراد دیگر کمک می کند.

یا
نام خانوادگی شما:
نام خانوادگی به معنای