تجزیه و تحلیل  یا    زبان:

دوریان منشا اولین نام است

نام و نام خانوادگی دوریان. تاریخ منبع منحصر به فرد دوریان در کشورهای مختلف و زبان.

نام و نام خانوادگی دوریان، مسیر 1

Dorieis >

یونان باستان (کلمه)

دوریان >

انگلیسی

نام و نام خانوادگی دوریان، مسیر 2

Ó deoráin >

ایرلندی (نام خانوادگی)

Doran >

ایرلندی (نام خانوادگی)

دوریان >

انگلیسی

درخت کامل نام دوریان، مسیر 1

Dorieis >

یونان باستان (کلمه)

 
 
دوریان >

انگلیسی

 
 
 
دوریا >

انگلیسی (نادر)

 
 
 
دوریان >

فرانسوی

 
 
 
 
دوریان >

فرانسوی

 
 
 
Doriano >

ایتالیایی

 
 
 
Dorijan >

کرواتی

 
 
 
دورین >

رومانیnian

 
 
 
 
Dorina >

رومانیnian

 
 
دوریس >

اساطیر یونانی

 
 
 
دوریس >

انگلیسی

 
 
 
 
دوریس >

انگلیسی

 
 
 
 
Dory >

انگلیسی (diminutival)

 
 
 
دوریس >

زبان

 
 
 
دوریس >

کرواتی

 
 
 
دوریس >

یونان باستان

درخت کامل نام دوریان، مسیر 2

Ó deoráin >

ایرلندی (نام خانوادگی)

 
 
Doran >

ایرلندی (نام خانوادگی)

 
 
 
Doran >

ایرلندی

 
 
 
دوریان >

انگلیسی

 
 
 
 
دوریا >

انگلیسی (نادر)

 
 
 
 
دوریان >

فرانسوی

 
 
 
 
 
دوریان >

فرانسوی

 
 
 
 
Doriano >

ایتالیایی

 
 
 
 
Dorijan >

کرواتی

 
 
 
 
دورین >

رومانیnian

 
 
 
 
 
Dorina >

رومانیnian

نام و نام خانوادگی خود را تجزیه و تحلیل کنید. رایگان است!

یا
اسم شما:
نام خانوادگی شما:
تجزیه و تحلیل کنید

اطلاعات بیشتر درباره یک نام دوریان

دوریان معنی نام

دوریان چیست؟ معنی نام دوریان.

 

دوریان مشتق نام یک نام است

دوریان از کجا نام گرفت؟ نام و نام خانوادگی دوریان.

 

دوریان تعریف نام اول

این نام به زبانهای دیگر، تلفظ و تلفظهای مختلف، انواع مختلف زن و مرد از نام اول دوریان.

 

دوریان در زبانهای دیگر

یاد بگیرید که چگونه نام اصلی دوریان با نام دیگری در زبان دیگری در کشور دیگری مطابقت دارد.

 

چگونه دوریان را تلفظ کنید

چگونه شما دوریان را تلفظ می کنید؟ روش های مختلف برای تلفظ دوریان. تلفظ از دوریان

 

دوریان سازگاری با نام خانوادگی

دوریان تست سازگاری با نام خانوادگی.

 

دوریان سازگاری با نامهای دیگر

تست سازگاری دوریان با نامهای دیگر.

 

لیست نام خانوادگی با نام دوریان

لیست نام خانوادگی با نام دوریان